súHRn skúseností : Manažér v roku 2021

súHRn skúseností : Manažér v roku 2021

Aké zmeny priniesla Novela Zákonníka práce od 01.01.2021 a aké prinesie od 01.03.2021? Aké zmeny sú plánované ešte v tomto roku a ako sa k týmto zmenám má postaviť manažér v roku 2021? 

Aj o tom bola Ranná káva zo dňa 21.01.2021, ktorú pre vás pravidelne organizuje združenie OpenHRForum. Partnerom Rannej kávy bola spoločnosť Elanor Slovakia, spol. s r.o. a naši hostia pani Edita Assadová a pani Andrea Lazanová nám povedali, aké zmeny sú a aké môžeme očakávať v Zákonníku práce v roku 2021. V tomto článku nájdete zhrnutie všetkých dôležitých informácií, ktoré verím budú nápomocné každému manažérovi pri svojej práci.

Zmeny schválené od 01.01.2021

Od 01.01.2021 nastala zmena vo výške minimálnej mzdy, ktorej výška sa vypočítava podľa automatického vzorca a ktorá predstavuje 57% z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca za kalendárny rok. Minimálna mzda, ktorá je teda stanovená pre 1. stupeň náročnosti práce je vo výške 623 € mesačne. Hodinová minimálna sadza predstavuje v roku 2021 3,580 €. Nižšie prikladáme podrobnejší prehľad pre jednotlivé stupne náročnosti práce. 

Novela Zákonníka práce nám taktiež ustanovila zrušenie viazanosti niektorých mzdových zvýhodnení na minimálnu mzdu, tzn. tieto mzdové zvýhodnenia boli stanovené doposiaľ v Zákonníku práce percentom. Od 01.01.2021 sa do Zákonníka práce dostali konkrétne fixné čiastky. 

„Podnikateľské kilečko (Zákon č. 198/2020 Z.z.)

Od júla roku 2020 sa postupne zavádzajú opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia v Slovenskej republike, ktoré redukujú byrokraciu a niektoré povinnosti podnikateľov. Takzvané podnikateľské kilečko je súhrn so 114 opatreniami na zlepšenie podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktoré menilo rôzne zákony. Tieto novelizácie zákonov nám priniesli napríklad aj tieto zmeny.

Sociálna poisťovňa je povinná sprístupniť elektronicky zamestnávateľovi nasledovné náležitosti a to aj bez súhlasu dotknutej osoby:

 • obdobie, kedy bol zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného,
 • obdobie potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti (vrátane OČR počas krízovej situácie)
 • obdobie, počas ktorého sa zamestnancovi poskytuje materské.

Zamestnávateľovi bolo uľahčené a teda odpadá povinnosť od 01.01.2021:

 • odhlásiť sa z registra vedeného Sociálnou poisťovňou do 8 dní po skončení zamestnávania posledného zamestnanca.
 • oznamovať Sociálnej poisťovni zmenu osobných údajov svojich zamestnancov (okrem zamestnancov, ktorý nemajú trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky)
 • oznamovať začiatok a skončenie čerpania materskej alebo rodičovskej dovolenky (prerušenie tejto dovolenky je však nutné oznamovať aj naďalej).

Zamestnávateľovi zostáva povinnosť oznámiť všetky voľné pracovné miesta na portáli istp.sk, ale nesplnenie si tejto povinnosti už nebude sankcionované.

„Druhá šanca v rámci podnikateľského kilečka sa zaoberá úľavami z pokút, ktoré mohli hroziť zamestnávateľovi, ak si včas nesplní svoje zákonné povinnosti a neoznámi napríklad:

 • prihlásenie/odhlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne,
 • predloženie výkazu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac,
 • nepredloží evidenčný list dôchodkového poistenia,

ale splní si ich dodatočne v ďalšej sedemdňovej lehote po skončení pôvodnej zákonnej lehoty, Sociálna poisťovňa neuloží predmetnému zamestnávateľovi pokutu tak ako to platilo doposiaľ.

Nastáva však nová povinnosť a to uvádzanie identifikačného čísla právneho vzťahu (IČPV) v komunikácií so Sociálnou poisťovňou a to od sprístupnenia tohto IČPV Sociálnou poisťovňou.

Zamestnávatelia, ktorí poskytujú nepeňažné plnenie pri doprave zamestnanca (Zákon č. 595/2003, §5, ods. 7, písm. m) na miesto výkonu práce a späť sú oslobodení od dane za takéto nepeňažné plnenie v úhrne najviac 60 € mesačne na zamestnanca. Zamestnávatelia nebudú mať povinnosť evidovať percentuálnu mieru príspevku zamestnanca na takto poskytovanú dopravu.

Negatívnu zmenu, ktorú evidujeme v Zákonníku práce je zrušenie daňového a odvodového oslobodenia zamestnávateľa pri poskytovaní 13. a 14. platov zamestnancom, tzn. navýšenie celkovej ceny práce ak takýto príjem zamestnávateľ poskytne svojim zamestnancom.

Zmeny očakávané od 01.03.2021

Zákonník práce definuje domácku prácu alebo teleprácu (Zákon č. 311/2001, §52) ako prácu, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, ale vykonáva sa pravidelne v rozsahu celého ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca. Táto práca musí byť ustanovená písomnou dohodou, na rozdiel od home office, ktorý je definovaný ako príležitostná práca z domácnosti zamestnanca na základe súhlasu alebo internej smernice.

V oboch prípadoch vzniká povinnosť zamestnanca informovať bezodkladne zamestnávateľa o technických problémoch, ktoré môžu ovplyvniť výkon práce. Zamestnávateľovi po schválení týchto zmien pripadne nová povinnosť a to:

 • uhrádzať zvýšené náklady zamestnanca, ak využíva vlastné vybavenie (výdavky opodstatnené a zdokumentované)
 • zabezpečovať ochranu údajov, ktoré sa spracúvajú a používajú pri telepráci (ale: zamestnanec si sám určuje miesto výkonu práce).

Pripravovaná novela Zákonníka práce uvažuje nad možnosťou zavedenia finančného príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov (Zákon č. 311/2001, §152). Finančný príspevok nebude podliehať daňovej a odvodovej povinnosti. Zamestnávateľ tento finančný príspevok musí upraviť interným predpisom, ktorý by mal zahŕňať:

 • akým spôsobom sa realizuje výber zamestnanca,
 • lehota na výber zo strany zamestnanca,
 • minimálna doba viazanosti výberom (max 24 mesiacov)

Pripravovaná zmena sa netýka zamestnávateľov, ktorí zabezpečujú stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v inom zmluvnom stravovacom zariadení.

Návrh počíta s prechodným obdobím do 31.12.2021 (Zákon č. 311/2001, §250), ak zamestnávateľ uzatvoril zmluvy o sprostredkovaní stravovania (formou stravovacích poukážok) pred 1.3.2021, pričom zamestnanec má možnosť výberu najneskôr od 1.1.2022.

Odborová organizácia (Zákon č. 311/2001, §230) môže pôsobiť u zamestnávateľa len v prípade, ak všetci členovia odborového orgánu sú v pracovnom pomere so zamestnávateľom. Za odborovú organizáciu koná odborový orgán určený jej stanovami. Odborová organizácia je povinná písomne oznámiť zamestnávateľovi kto za ňu koná.

Zmeny schválené od 01.04.2021

Od 01.04.2021 začínajú platiť zmeny pri poskytovaní ošetrovného. Ošetrovné sa po novom bude deliť na krátkodobé a dlhodobé.

Krátkodobé ošetrovné bude predĺžené na 14 kalendárnych dní. Prerušenie povinného poistenia nastane 15. dňom trvania OČR (zákon 461/2003 § 42 odst. 4). Rozšíril sa okruh osôb, ktoré je možné ošetrovať o osoby v priamom príbuzenskom vzťahu ako sú vnuci a starí rodičia a súrodenci navzájom.

Novela Zákonníka práce zavádza nový pojem, tzv. dlhodobé ošetrovné, ktoré ponúka možnosť ošetrovania blízkych príbuzných po hospitalizácii v trvaní najmenej 5 dní s následnou potrebou ošetrovania pacienta v domácom prostredí najmenej 30 dní, ale aj pre tých, ktorí sú paliatívnymi pacientmi. Trvanie dlhodobého ošetrovania je max. 90 dní s možnosťou, aby sa príbuzní vystriedali v starostlivosti (zákon 461/2003 § 39 odst. 4). V prípade viacerých OČR v roku, ktorých dôvodom budú rôzne choroby, bude možnosť čerpať ošetrovné x krát po 90 dní.

Zmeny schválené od 01.07.2021

Novelizácia zákonníka práce prináša aj zmeny týkajúce sa dani z príjmov, ktoré sa do Zákonníka práce dostali až v druhom čítaní a pôvodný návrh ich teda neobsahoval. Od 01.07.2021 môžeme očakávať zmenu v spôsobe výpočtu daňového bonusu na dieťa, na ktorý sa budú vzťahovať nové vzorce. Základná suma daňového bonusu na dieťa pre rok 2021 činí 23,22 €. Jednotlivé skupiny budú odstupňované nasledovne:

 • deti do 6 rokov (2 násobok)
 • deti od 6 do 15 rokov (1,7 násobok)
 • deti od 15 rokov (základná suma).

Opatrenie je zamerané hlavne na to, že sú plánované zrušenia príspevkov pre deti na stravovanie v školských jedálňach.

Prípadné aktualizácie a dodatočne schválené zmeny budeme sledovať a prinesieme v niektorom z ďalších blogov zo série súHRn skúseností.

Marta Slováková

Kontaktujte nás

Sme neformálna, agilná a inkluzívna komunita. Vkladáme náš osobný čas, pretože nám táto dobrovoľnícka práca dáva zmysel. Chceme spájať HR profesionálny svet so všetkými, čo majú záujem o inovácie a spoluprácu v tejto oblasti. Pre dobrý a udržateľný život v pracovnom prostredí. Aj ten mimo neho. Nie sme exkluzívny klub! Ak máte záujem aj Vy, prejavte ho tu

calendar-fullcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram